• ro
  • pt-pt
  • pl
  • it
  • hr
  • es
  • en
  • el

Ustawodawstwo

PRZEPISY ANTYDOPINGOWE POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

POLADA
została utworzona w 2017 roku na mocy polskiej usta-
wy o zwalczaniu dopingu w sporcie w celu pełnienia funkcji
krajowej organizacji antydopingowej.

Celem programów zwalczania dopingu w sporcie jest ochrona
zdrowia zawodników oraz zapewnienie im możliwości dążenia
do osiągnięcia doskonałości bez użycia substancji i metod zabronionych.
Programy zwalczania dopingu w sporcie mają na celu zachowanie
uczciwości sportu w zakresie przestrzegania zasad, szacunku
wobec innych zawodników, uczciwego współzawodnictwa, równych szans oraz wartości, jaką stanowi dla świata czysty sport.
Duch sportu to pochwała ludzkiego ducha, ciała i umysłu. Jest on
kwintesencją idei olimpijskiej, a jego odzwierciedleniem są następujące wartości, które odnajdujemy w sporcie i poprzez sport:
• zdrowie;
• etyka, zasada fair play i uczciwość;
• określone w Kodeksie prawa zawodników;
• doskonałość w działaniu;


• kształtowanie charakteru oraz nauka;
• zabawa i radość;
• praca zespołowa
• poświęcenie i zaangażowanie;
• poszanowanie zasad i prawa;
• poszanowanie samego siebie i innych uczestników;
• odwaga;
• wspólnota i solidarność.
Duch sportu znajduje wyraz w tym, że potrafimy współzawodniczyć uczciwie.
Doping jest z zasady sprzeczny z duchem sportu.

ARTYKUŁ 1
DEFINICJA DOPINGU

Doping definiuje się jako wystąpienie jednego lub więcej naruszeń przepisów antydopingowych, określonych w artykułach 2.1 – 2.11 Przepisów antydopingowych.

2.1.1 Obowiązkiem zawodnika jest dopilnowanie, aby
do jego organizmu nie została wprowadzona żadna
substancja zabroniona. Zawodnicy odpowiadają
za każdą substancję zabronioną lub jej metabolity
lub markery, których obecność zostanie stwierdzona w pobranych od nich próbkach fizjologicznych.
Zgodnie z art. 2.1 do stwierdzenia naruszenia przepisu antydopingowego nie jest konieczne udowodnienie zamiaru, winy, zaniedbania lub świadomego
użycia przez zawodnika.

ARTYKUŁ 4
LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH

[Komentarz do art. 4.1: Najnowsza wersja Listy substancji i metod zabronio-
nych jest dostępna na stronie internetowej WADA: https://www.wada-ama.
org. Lista substancji i metod zabronionych może być zmieniana i publikowana
gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Aby system był przewidywalny lista jest
jednak publikowana corocznie, bez względu na to, czy zostały w niej wpro-
wadzone jakieś zmiany czy też nie.]

5.2 Prawo do przeprowadzania badań
5.2.1 POLADA ma prawo przeprowadzania badań podczas
zawodów i poza zawodami u wszystkich zawodników, którzy są obywatelami, mieszkańcami, posiadaczami licencji lub członkami organizacji sportowej w kraju, w którym działa ta krajowa organizacja antydopingowa lub też u zawodników przebywających w tym kraju.
5.2.2 Przeprowadzenie badań powinno być ukierunkowane na zbieranie analitycznych dowodów w celu weryfikacji czy zawodnik naruszył art. 2.1 lub 2.2.
niniejszych przepisów antydopingowych.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od 100 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi

Podstawowym aktem zawierającym sankcję za naruszenia przepisów antydopingowych jest Światowy Kodeks Antydopingowy (Kodeks) wprowadzony przez WADA. W oparciu o jego postanowienia POLADA, wdrożyła  „Przepisy Antydopingowe”, które znajdują zastosowanie do polskich związków sportowych oraz osób wymienionych w art. 1.3. Należą do nich bez względu na wiek m.in. wszyscy zawodnicy i personel pomocniczy zawodników, którzy:

-są członkami lub którzy mają licencję Polskiego Związku Sportowego, lub członka lub filii dowolnego Polskiego Związku Sportowego (w tym klubów, zespołów, stowarzyszeń lub lig);

-uczestniczą w zawodach, konkursach i innych wydarzeniach zorganizowanych, zatwierdzonych lub uznawanych przez dowolny Polski Związek Sportowy, lub dowolnego członka lub filię dowolnego Polskiego Związku Sportowego(w tym klubów, zespołów, stowarzyszeń lub lig), bez względu na miejsce, w którym się odbywają;

– z tytułu akredytacji, licencji lub innych uzgodnień umownych lub w inny sposób podlegają jurysdykcji dowolnego Polskiego Związku Sportowego, lub dowolnego członka lub filię dowolnego Polskiego Związku Sportowego(w tym klubów, zespołów, stowarzyszeń lub lig), dla celów walki z dopingiem;

– uczestniczą w dowolnej roli w dowolnym działaniu zorganizowanym, odbywającym się lub zatwierdzonym przez organizatora Zawodów krajowych lub ligi krajowej, która nie jest powiązana z Polskim Związkiem Sportowym.

W sprawach dotyczących potencjalnych naruszeń orzeka Panel Dyscyplinarny będący samodzielnym organem działającym przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Działa on na podstawie dedykowanego Regulaminu z dnia 13 lipca 2017 r. oraz art. 8.1.6. i nast. Przepisów Antydopingowych. W przypadku potwierdzenia uchybienia zakazom dopingowym Panel Dyscyplinarny ma prawo zastosować kary wymienione w art.9, 10 i 11. Są one odzwierciedleniem rozwiązań występujących w Kodeksie.

Art. 9 Przepisów Antydopingowych

Stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

Z uwagi na rozległość art. 10, zasadnym jest wskazanie, że podstawową karą jest dyskwalifikacja na czas określony. Jej modyfikacje uzależnione są od okoliczności ujętych w poszczególnych ustępach. Panel dyscyplinarny w uzasadnionych przypadkach może kary złagodzić lub zaostrzyć. Poniżej zaprezentuję niektóre z zachowań zagrożonych sankcją.

a) Obecność w organizmie, użycie, usiłowanie użycia lub posiadania substancji zabronionych i metod zabronionych.

4 lata dyskwalifikacji obowiązują w przypadku substancji nieokreślonej albo określonej przez POLADA, jeżeli można wykazać, że naruszenie przepisów było celowe.

2 lata dyskwalifikacji obowiązują jeżeli działanie nie było celowe.

b) niestawienie się na pobranie próbki krwi lub moczu – dyskwalifikacja na okres 4 lat, natomiast w przypadku wykazania, że naruszenie nie było celowe – 2 lata dyskwalifikacji.

c) nieprzedstawienie informacji dotyczących miejsca pobytu, umożliwiających przeprowadzenie kontroli – kara dyskwalifikacji wynosi 2 lata i może być skrócona do minimum 1 roku, w zależności od stopnia winy zawodnika. Skrócenia nie stosuje się w przypadku wielokrotnego popełnienia niniejszego przewinienia.

d) handel lub usiłowanie handlu dowolnymi substancjami zabronionymi lub metodami zabronionymi albo podanie/zastosowanie lub usiłowanie podania/zastosowania dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej podczas lub poza zawodami – kara dyskwalifikacji wynosi od przynajmniej 4 lat do dożywotniej dyskwalifikacji, w zależności od wagi naruszenia.

e) pomaganie, zachęcanie, ułatwianie, nakłanianie, ukrywanie i wszelkie inne formy współdziałania w naruszeniu przepisów antydopingowych lub próbie ich naruszenia – kara dyskwalifikacji wynosi minimum 2 lata do maksymalnie 4 lat w zależności od wagi naruszenia.

Dodatkowo na zawodnika może zostać nałożony obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez POLADA w związku z prowadzeniem dochodzenia. Ponadto POLADA może według własnego uznania i zgodnie z zasadą proporcjonalności:

a) nakazać zawodnikowi lub innej osobie zwrot kosztów związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych bez względu na długość nałożonej kary dyskwalifikacji i/lub

b) nałożyć na zawodnika lub inną osobę karę finansową w maksymalnej wysokości 5 tysięcy złotych ale tylko w przypadkach, gdy już nałożona została maksymalna kara dyskwalifikacji.

Powyżej przedstawiono, zgodnie z nomenklaturą POLADA „kary w sportach indywidulanych”. Jeżeli zaś chodzi o sporty zespołowe w przypadku stwierdzenia u więcej niż dwóch członków zespołu naruszenia przepisów antydopingowych w czasie trwania wydarzenia sportowego, organ zarządzający wydarzeniem sportowym może nałożyć odpowiednią karę na zespół (np. utrata punktów, wykluczenie z zawodów lub wydarzenia sportowego lub inna kara) niezależnie od wszelkich kar nałożonych na poszczególnych zawodników naruszających przepisy antydopingowe (art. 11.2 Przepisów Antydopingowych). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby organ zarządzający wydarzeniem sportowym surowsze kary niż te określone w art. 11.2. (art. 11.3. Przepisów Antydopingowych).

Jak można zaobserwować katalog kar nie jest obszerny, jednakże wyjątkowo dotkliwy. Bardzo często zdarza się, że chociażby dwuletnia dyskwalifikacja może przekreślić obiecującą karierę. Z tego też powodu warto z dużą ostrożnością podchodzić do sytuacji, w których istnieje ryzyko zażycia niedozwolonej substancji lub skorzystania z zabronionej metody. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z możliwością poniesienia przedstawionych wyżej konsekwencji.

Źródła:

https://prawosportowe.pl/a/przykladowe-kary-zwiazane-ze-stosowaniem-dopingu-w-polskim-sporcie

https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2020/12/PA-POLADA-2021-v.1.0-2.pdf

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/doping-w-sporcie-wyczynowym.html

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.