• ro
  • pt-pt
  • pl
  • it
  • hr
  • es
  • en
  • el

Πολιτική

Πολιτική απορρήτου

 

Όροι Χρήσης: Εφαρμογή DORGIS AR

1. Εισαγωγή
Με την παρούσα ειδοποίηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων, που πραγματοποιείται από τη σύμπραξη DORGIS AR που αποτελείται από τα ακόλουθα ιδρύματα: ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU, MAIANDROS EPE, CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO – CUSPADOVA, ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGANÇA, FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VCENTE MARTIR, STOWARZYSZENIE DZIECI I MLODZIEZY KAROL και ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE “RIJECKI SPORTSKI SAVEZ, κάτοχοι της εφαρμογής DORGIS (ρουμανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική, πολωνική, κροατική και αγγλική έκδοση) και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της εφαρμογής (εφεξής «DORGIS»).

Η DORGIS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει υψηλού επιπέδου προστασία και ασφάλεια για την εφαρμογή DORGIS, σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές. 
Η πρόσβαση και η πλοήγηση στην εφαρμογή DORGIS είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, τροποποίηση, ή μετατροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση των φωτογραφιών, βίντεο, εικόνων και λογότυπων που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή DORGIS απαγορεύεται αυστηρά. Η DORGIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να το ελέγχετε τακτικά όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής, δεν απαιτείται η καταχώριση προσωπικών δεδομένων.
Ωστόσο, εάν θέλετε να συνδεθείτε μέσα του πίνακα εργαλείων DORGIS (Dashboard) για να δημιουργήσετε ένα νέο παιχνίδι για την εφαρμογή DORGIS, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως: όνομα και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.

3. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους, δεν εναπόκειται σε οποιαδήποτε περαιτέρω  επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με το πρωτότυπο σκοπό της συλλογής.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά την εγγραφή σας ώστε να λάβουμε το email σας και να σας στείλουμε έναν κωδικό πρόσβασης για την είσοδο στην εφαρμογή.

4. Πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία για όχι περισσότερο από αυτό που απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας. Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνουμε υπόψη κατά τον καθορισμό της διάρκειας που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ο χρονικός περιορισμός των αξιώσεων που καθορίζεται από το νόμο και οι προθεσμίες εντός των οποίων μια δημόσια αρχή μπορεί να απαιτήσει από εμάς να τα παρέχουμε τις πληροφορίες που διατηρούμε στα αρχεία μας.

5. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το DORGIS;

• Η συγκατάθεσή σας, όπου χρειάζεται, για έναν σκοπό (π.χ. όταν εγγραφείτε στο dashboard του DORGIS)

• Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο (πχ. όταν χρειάζεται να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των συνεργατών μας στις φορολογικές αρχές)

• Η προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρικής σχέσης DORGIS, καθώς και η εκπλήρωση συμβατικών ή εκ του νόμου υποχρεώσεων.

6. Σε ποιον κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Κατά κανόνα, τα δεδομένα που παρέχετε προς εμάς δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή δίνονται με οποιονδήποτε τρόπο για εκμετάλλευση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών της DORGIS, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τη συμβατική τους σχέση με το DORGIS και από την ιδιότητά τους ως επεξεργαστών (όπως τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, σύμβουλοι υπηρεσιών ασφαλείας κ.λπ.).

Επίσης, η DORGIS μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν έχει την συγκατάθεση του ατόμου να δημοσιεύσει τα δεδομένα του με οποιονδήποτε τρόπο

• Εάν μια τέτοια συγκατάθεση απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων του DORGIS

• Εάν απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ή ρυθμιστική αρχή.

Σε περίπτωση που η DORGIS μεταβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

7. Πώς διασφαλίζουμε ότι οι Επεξεργαστές σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, για λογαριασμό της Συνεργασίας, έχουν συμφωνήσει και δεσμεύονται συμβατικά μαζί μας και μεταξύ άλλων:

• Να τηρούν την εμπιστευτικότητα

• Να μην μοιράζονται δεδομένα με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση της Σύμπραξης ή να τα χρησιμοποιούν για προσωπικό τους όφελος

• Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας• Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ ΕΕ (αλλιώς γνωστό ως GDPR)

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

• Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.
Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τον τύπο των δεδομένων που διατηρούμε, σε ποιον τα μοιραζόμαστε, πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε, αλλά και για άλλα δικαιώματά σας, όπως διόρθωση, διαγραφή, και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

• Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει σφάλμα στα Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να το διορθώσουμε (για παράδειγμα, διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

• Έχετε το δικαίωμα να διαγραφείτε/το δικαίωμα στη λήθη.

• Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν ισχύει κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα Δεδομένα σας.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβουμε, σε ευανάγνωστη μορφή, τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα προωθήσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας/επεξεργαστή.

• Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας  Δεδομένων, εάν υπάρχει λόγος που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, στείλτε ένα email στο gdpr@dorgisproject.eu ή επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU
SOS. VALEA REDIULUI NR. 342707405 REDIU ROMANIA

Τέλος, εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγεγραμμένη στο

SOS. Valea, Rediului, αρ. 342, Rediu 70740, Ρουμανία.

9. Περιορισμός Ευθύνης

Η εφαρμογή DORGIS μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ελέγχονται από τη συνεργασία της DORGIS αλλά από άλλους ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στους οποίους ανήκουν οι παραπάνω ιστότοποι. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρική σχέση DORGIS για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψή του/της σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων
λόγω της επίσκεψης στους παραπάνω ιστότοπους.

10. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπο dorgisproject.eu και μεταφορτώνονται στον προσωπικό υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή του χρήστη-επισκέπτη. Αυτά τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για τον τύπο του προγράμματος περιήγησης Ιστού που χρησιμοποιείται από κάθε χρήστη-επισκέπτη, τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο Διαδικτύου και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, ούτε τα αποθηκευμένα αρχεία τους, και δεν παρεμβαίνουν με κανέναν τρόπο σε τυχόν αποθηκευμένα έγγραφα ή αρχεία στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο dorgisproject.eu.
Η χρήση των cookies δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας, αλλά μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Ο ιστότοπος dorgisproject.eu μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Google Analytics
Για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς σκοπούς ή/και τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του dorgisproject.eu ή/και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.

(β) Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης τοποθετούνται από παρόχους ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του dorgisproject.eu μέσω αυτών των τοποθεσιών.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται τη χρήση cookies από προεπιλογή, αλλά είναι δυνατό να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνείται τη λήψη ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Εάν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από τον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων περιήγησης ιστού.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.